EB 2 การกำหนดมาตรการ กลไล หรือการวางระบบในการดำเนิดการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

EB 2 การกำหนดมาตรการ กลไล หรือการวางระบบในการดำเนิดการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563