โรงพยาบาลลำทับขอขอบคุณ Tesco Lotus ผู้บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการต่อสู้ COVID-19