โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมแผนอัคคีภัย ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลลำทับและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมแผนอัคคีภัย ปีงบประมาณ 2564 โดยมีทีมวิทยากรเทศบาลตำบลลำทับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลลำทับ เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมในครั้งนี้