เกี่ยวกับ

โรงพยาบาลลำทับ

ลักษณะองค์กร

โรงพยาบาลลำทับเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดกลาง ระดับ F2 จำนวน 30 เตียง เปิดให้บริการจริง 30 เตียง มีประชากรรับผิดชอบในพื้นที่ 24,872 คน มีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและการขยายตัวของสังคมผู้สูงอายุ ให้บริการสุขภาพรอบด้าน คือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ มีการให้บริการส่งเสริมสุขภาพทั้งเชิงรุกในพื้นที่และเชิงรับในโรงพยาบาล ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย บูรณาการทำงานร่วมกับส่วนราชการ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล มูลนิธิต่างๆ อาทิ เช่น มูลนิธิเต็กก่าจีคุงเกาะ รวมถึงการให้บริการด้าน ANC WBC FP DPAC คลินิกวัยรุ่น ผู้สูงอายุ ด้านการป้องกันและควบคุมโรค มีการให้บริการควบคุมโรคทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังภัยสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการรักษาพยาบาล ให้การดูแลโรคที่ไม่ซับซ้อน ให้บริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยคลอด แพทย์แผนไทย ทันตกรรม รวมไปถึงคลินิกพิเศษ เช่น NCD ARV TB การดูและผู้ป่วยระยะท้าย HHC ด้านการฟื้นฟูสุขภาพ ให้บริการด้านกายภาพบำบัด โดยมีการประสานความร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอลำทับ 3 รพ.สต. มีกลไกส่งมอบบริการภายในโรงพยาบาล มีระบบส่งต่อกรณีเกินศักยภาพของทางโรงพยาบาล โดยระยะทางจากโรงพยาบาลลำทับถึงโรงพยาบาลจังหวัดกระบี่ประมาณ 64 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 60 นาที

พันธกิจ (Mission)

1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพรวมทั้งระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
2.ส่งเสริมและป้องกันภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ อย่างเป็นระบบ
3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย ชุมชน และท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ
4.สนับสนุน และส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ
5.มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ค่านิยมหลัก (Core Values)

L=Learning องค์กรแห่งการเรียนรู้
U=Unity มีความเป็นหนึ่งเดียว
M=Management มีการจัดการที่ดี
T=Teamwork มีการทำงานเป็นทีม
A=Accountability มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
P=People center ใส่ใจประชาชน