ฝ่ายงานของโรงพยาบาลลำทับ

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายเภสัชกรรม

ฝ่ายทันตกรรม

ฝ่ายการพยาบาล

ฝ่ายแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ