ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำทับ

นายแพทย์ประเสริฐ หาญประสานกิจ
โทรศัพท์ 075-643255 ต่อ 126

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลลำทับ

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
จันทรวรรณ เหล็นเรือง
โทรศัพท์ 075-643255 ต่อ 130
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ธวัชชัย กงสะเด็น
โทรศัพท์ 075-643255 ต่อ 121
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
กันต์ฤทัย นุ่นช่วย
โทรศัพท์ 075-643255 ต่อ 145
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
วัฒนา แก้วแย้ม
โทรศัพท์ 075-643255 ต่อ 139
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์
จันทรวรรณ เหล็นเรือง
โทรศัพท์ 075-643255 ต่อ 119
หัวหน้ากลุ่มงานด้านปฐมภูมิและองค์รวม
ลัดดาวรรณ สุวรรณเขต
โทรศัพท์ 075-643255 ต่อ 143
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
เยี่ยมศรี ยังสุข
โทรศัพท์ 075-643255 ต่อ 160