ประกาศโรงพยาบาลลำทับ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในเขตพื้นที่อำเภอลำทับ