ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ด้วย โรงพยาบาลลำทับ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด รายละเอียดตามประกาศที่แนบ
ประกาศจังหวัดกระบี่