นายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 11 และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและร่วมการประชุมรับตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดกระบี่ ณ โรงพยาบาลลำทับ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 11 และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและร่วมการประชุมรับตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดกระบี่ ณ โรงพยาบาลลำทับ โดยมี นายแพทย์ประเสริฐ หาญประสานกิจ และเจ้าหน้าที่เป็นผู้ต้อนรับ