คุณเศรษฐภักค์ พวงศรีพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางขัน และคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบ Smart Queue ณ โรงพยาบาลลำทับ

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 คุณเศรษฐภักค์ พวงศรีพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางขัน และคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบ Smart Queue ณ โรงพยาบาลลำทับ ในส่วนของระบบข้อมูลและส่วนของอาคารสถานที่ เพื่อเป็นต้นแบบในการประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและพัฒนาคุณภาพบริการ โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ หาญประสานกิจเป็นผู้ต้อนรับด้วยตนเอง