กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันอานันทมหิดล ณ โรงพยาบาลลำทับ วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

          วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. อำเภอลำทับจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันอานันทมหิดล ณ โรงพยาบาลลำทับ โดยมีส่วนราชการอำเภอลำทับ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลำทับ รวมถึงจิตอาสาทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อความสะอาด เรียบร้อย สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม เพื่อประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสร้างความสามัคคีให้แก่คนในพื้นที่