LamThap Hospital

       บริการมีคุณภาพ เสริมสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อประชาชนสุขภาพดีในปี 2565

ตรวจโรคทั่วไป

วันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.30 – 16.00 น.

แพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด

วันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.30 – 15.30 น.

ทันตกรรม

ทั่วไป วันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.30 – 11.30 น.
นัดและเฉพาะทาง วันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 13.00 – 16.00 น.

ภาพกิจกรรม

IMG_20210208_103824
rpt
IMG_20210208_095816_1
rpt
rpt
rpt
rpt
IMG_20210208_101205
IMG_20210208_101507
rpt
rpt
IMG_20210208_102325
rpt
rpt
rpt
IMG_20210208_103114
IMG_20210208_103126
IMG_20210208_103141
rpt
rpt
IMG_20210208_104109
IMG_20210208_104225
IMG_20210208_104324
rpt
IMG_20210208_104430
rpt
rpt
IMG_20210208_103409
rpt
rpt
IMG_20210208_104952
IMG_20210208_105138
IMG_20210208_105012
IMG_20210208_105138
previous arrow
next arrow

ลักษณะสำคัญขององค์กร

โรงพยาบาลลำทับเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดกลาง ระดับ F2 จำนวน 30 เตียง เปิดให้บริการจริง 30 เตียง มีประชากรรับผิดชอบในพื้นที่ 24,872 คน

โดยระยะทางจากโรงพยาบาลลำทับถึงโรงพยาบาลจังหวัดกระบี่ประมาณ 64 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 60 นาที

สาขาการให้บริการเฉพาะทางที่สำคัญ

1.เวชปฏิบัติทั่วไป 2.ทันตกรรม 3.แพทย์แผนไทย

ระบบงาน

ระบบบริการผู้ป่วยนอก , ระบบบริการผู้ป่วยใน , ระบบบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน, ระบบงานทันตกรรม , ระบบริการเชิงรุกนอกสถานพยาบาล

ความร่วมมือในด้านการศึกษา

แหล่งศึกษาดูงานและฝึกงาน ได้แก่ เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข แพทย์แผนไทย

บริการหลัก

บริการด้านสุขภาพ ( ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และคุ้มครอง) แก่ประชากรในพื้นที่รับผิดชอบและการส่งต่อเพื่อรับการบริการที่เหมาะสม